T.C.
BALIKESİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Karar No: 2013/565 09/10/2013
İ L A N

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64. maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanununa göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca,2014 yılı Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ceza Mahkemeleri için Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

            BAŞVURU ŞARTLARI :

1) Gerçek kişilerin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Başvuru tarihinde yirmibeş yaşından küçük olmaması,

c) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık meslekî deneyime sahip olması,

d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete karşı işlenen suçlar ile basit ve

nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık suçlarından biriyle hükümlü bulunmaması,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat

icrasından geçici olarak yasaklanmamış olması,

f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturması veya meslekî faaliyeti icra etmesi,

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmaması,

 

2) Tüzel kişilerin;

a) Hâlen faaliyetine devam ediyor olması,

b) Listeye kabul edilen tüzel kişiler adına incelemeyi yapacak olan gerçek kişi ya da kişilerin de listeye kabul şartlarını taşımaları,

Gerekir.  

BAŞVURU USULÜ :

Başvuru Yeri : www.balikesir.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait bilirkişilik ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvurular Balıkesir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığına (Balıkesir Adliyesi, 3.Kat C 307 nolu odaya) şahsen yapılabileceği gibi,kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

Başvuru Tarihi: Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 10 Ekim 2013günü başlayıp, 31 Ekim 2013günü mesai bitiminde sona erecektir.

Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ile vergi kimlik numarasının belirtilmesi gerekir.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

a)Türkiye Cumhuriyet Vatandaşları için T.C.Kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge

b)Balıkesir İl Merkezi ve İlçe çevresinde oturduğu ya da bu ilde mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge,

c)Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin onaylı örneği,

d)Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

f) İki adet vesikalık fotoğraf

Eklenir.

Bir önceki yıla ait Bilirkişi Listesinde kayıtlı olanların, (a),(d),(e) ve (f) bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

Tüzel kişiler tarafından yapılacak müracaatlarda; Şirketler için ticaret sicil memurluğundan alınacak ticaret sicil tasdiknamesi, diğer tüzel kişiler için hâlen faaliyetine devam ettiğini gösterir ilgili resmî kurumdan alınacak belgenin de ayrıca ibraz edilmesi gerekir.

NOT: Başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka hesap bilgilerinin (banka adı, şube adı, hesap numarası, IBAN numarası) belirtilmesi gerekmektedir.

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :  

Komisyonumuzca başvurular, 30 Kasım 2013 Cumartesi gününe kadar değerlendirilerek, bu yönetmeliğin 8. Maddesinde belirtilen belgelerin eksik olması ( ilanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin) ya da başvuru sahibinin Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre İl Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları haiz olmaması hâlinde (ilanda belirtilen başvuru şartları), talebinin reddine karar verilerek, redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

Talepleri uygun görülenlerin adları, bölüm ve uzmanlık alanları, varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri, telefon numaraları yazılarak, uzmanlık alanlarına göre sınıflandırılmak suretiyle oluşturulan listede en az yedi gün süre ile adliye divanhanesinde ilan edilecektir.

            YEMİN :

Listeye kabul edilenlere, 13 Aralık 2013 Cuma günü, 10.00-10.15 saatleri arasında, bu tarihte yemine katılamayanlar için 20 Aralık 2013 Cuma günü 10.00-10.15 saatleri arasında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası uyarınca Balıkesir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından, Adliye Konferans Salonunda (Balıkesir Adliyesi, Konferans salonu, bodrum kat) yemin ettirilecektir.

            LİSTELERİN İLANI :

Yemin eden bilirkişilerden oluşan listenin bir örneği , 31 Aralık 2013 tarihine kadar Adalet Bakanlığına,il çevresindeki Adlî Yargı Adalet Komisyonlarına, mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecek, ayrıca Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecektir,

İlan olunur. 09/10/2013

 
                            Başkan 29513                                          
                        Üye 34865                                                           Üye 38823
                            Kemal YILMAZ                                                                Feridun SÜZER                                                       Ayşe SATAN
               Adlî Yargı İlk Derce Mahkemesi                                              Cumhuriyet Başsavcısı                                              Balıkesir Hâkimi
                 Adalet Komisyonu Başkanı
 
 

MÜRACAAT EDİLECEK UZMANLIK ALANLARI:

 

1- Ziraat Mühendisi ve Teknisyeni,

2- İnşaat Mühendisi ve Teknikeri, mimar, peysaj mimarı

3- Harita Kadastro Mühendisi, Kadastro Teknisyeni ve Teknikeri,Fen Memuru,

4- Orman Mühendisi ve teknisyeni,

5- Elektrik Mühendisi, teknikeri ve teknisyeni,

6- Elektrik-Elektronik Mühendisi, teknikeri ve teknisyeni

7- Tütün Teknolojileri Mühendisliği, Tütün eksperi, içki eksperi,

8- Balıkçılık Teknolojolisi Mühendisliği, Su ve su ürünleri teknisyeni,

9- Jeoloji Mühendisi ve teknisyeni,

10- Jeofizik Mühendisliği

11- Makine Mühendisi ve teknisyeni,

12- Maden Mühendisi,

13- Gemi Mühendisi

14- Çevre Mühendisi, Şehir planlamacısı,

15- Endüstri Mühendisi,

16- Gıda Mühendisi

17- Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Teknisyeni ve İşletmeni

18- Doktor (Her branştan) , Adli Tıp Uzmanı

19- Veteriner,

20- Eczacı

21- Trafik,

22- Yangın ve İtfaiyecilik konusunda uzman

23- Kooperatif Kanununa muhalefet suçları

24- Olay Yeri İnceleme ve Silah Uzmanı

25- İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı, İş güvenliği uzmanı, İş kazası ve sosyal güvenlik uzmanı

26- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Vergi uzmanı,Bankacılık uzmanı, Kamu Maliyesi Uzmanı

27- Psikolog, Pedagog

28- Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog,

29- Arkeolog (Müze görevlisi hariç)

30- Eğitim Uzmanı,

31- Bilişim suçları uzmanı

32- Kuyumcu-Sarraf, Gümüşçü

33- Fotoğrafçı,

34- Oto Tamir Ustası, Oto Yedek Parçacısı, Oto Galericisi

35- Kıymet-Değer Tespit uzmanı,

36- Kültür-Tabiat Varlıkları Uzmanı

37- Mülk Bilirkişisi, Emlakçı

38- Denizde yasak avlanmaya ilişkin bilirkişi

39- Kaçakçılık ve gümrük mevzuatında uzman bilirkişi

40- 6136 Sayılı Kanun Kapsamında Kalan suçlardan anlar bilirkişi,

41- Denizde yasak avlanmaya ilişkin bilirkişi,

42- Fikir ve Sanat Eserleri Konusunda Bilirkişi,

43- Hakaret ve Konut Dokunulmazlığını ihlal suçlarından anlar teknik bilirkişi,

44- Çilingir,

45- CMK 141 ve devamı maddeleri uyarınca yapılan konularda tazminat hesabı uzmanı,

46- Hukuk konusunda uzman,

47- Demirci,Doğramacı,

48- Celep

49- Kuaför

50- Su Tesisatçısı

51- Çevre sağlığı uzmanı

Elektronik imzalı aslının aynıdır.

 

Başvuru Formu için tıklayınız.

 

 

BALIKESİR Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 17.06.2013 ] - Webmaster : Ali ÖZTÜRK
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.