T.C.
BALIKESİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Karar No: 2013/565 09/10/2013
İ L A N

 

              6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 268. maddesi ve Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarınca Bilirkişi Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca 2014 yılı Hukuk Mahkemeleri Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır. 

LİSTEYE KABUL ŞARTLARI :

a)Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

b)Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak,

ış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,

ç)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak.

d)Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak.

e)Komisyonun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

f)Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

g)Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları

haiz olmak,

ğ)Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda

olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.

 

BAŞVURU USULÜ :

Başvuru Tarihi : Bilirkişilik yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları 10 Ekim 2013 tarihinde başlayıp, 31 Ekim 2013 günü mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru Yeri : Başvurular, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bizzat veya UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.

Başvuru dilekçesine aşağıda belirtilen Yönetmeliğin 9 uncu maddede belirtilen belgeler eklenir.

Başvuru dilekçesinde ayrıca bilirkişiye ait banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,

b) Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da mesleki faaliyetlerini yürüttüğüne dair yazılı beyanı,

c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika veya yetki belgesi belgelerin; bu belgeleri veren kurum, kuruluş veya komisyonca onaylı örneği,

ç) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, meslek kuruluşuna üye olduğuna dair son bir ay içerisinde alınmış oda faaliyet belgesi veya oda kayıt belgesi,

d) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu gösteren belge,

e)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge,

Eklenmesi gerekir. 

Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlardan sadece yukarıda belirtilen (b),(ç) ve (e) bentlerinde belirtilen belgeler istenir.

UYAP üzerinden yapılacak başvuruda, başvuru dilekçesi ile dilekçeye eklenecek belgeler elektronik ortama aktarılıp, güvenli elektronik imza ile imzalanır. Belgelerin asılları veya onaylı örnekleri ayrıca gönderilir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :

Komisyonumuzca başvurular, Yönetmeliğin 10. maddesine göre 30 Kasım 2013 gününe kadar değerlendirilir.İlanda belirtilen başvuru dilekçesine eklenecek belgelerin eksik olması halinde, başvuru sahibine belgeleri tamamlaması için bir haftalık kesin süre verilir.

Yapılan değerlendirme sonucu 9. Maddede belirtilen belgelerin ihtara rağmen tamamlanmamış olması ya da başvuru sahibinin Yönetmeliğin 7 nci maddedeki şartları taşımadığının tespiti halinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

Talepleri uygun görülenlerin adları, ve uzmanlık alanlarına göre sınıflandırma yapılarak oluşturulacak liste 7 gün süre ile Yönetmeliğin 10. maddesinin 4. fıkrası uyarınca ilan panosuna asılır.

Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı da ilgililer listenin ilan panosuna asılmasından itibaren bir hafta içinde kararı veren komisyona yazılı olarak itirazda bulunabilirler. Komisyon bir hafta içerisinde itirazı kesin olarak karara bağlar. 

YEMİN : Listeye ilk defa kabul edilenler ile listeden kendi isteği ile çıkarılıp yeniden kabul edilenlere, Komisyonca HMK 271. Madde uyarınca yemin ettirilir.

Yemin 13 Aralık 2013 Cuma günüsaat 10.00-10.15 arasında , bu yemine katılamayanlar 20 Aralık 2013 Cuma günü saat 10.00-10.15 arasında Balıkesir Adliyesi Konferans Salonunda (Bodrum Kat) yapılacaktır. 

LİSTELERİN İLANI : Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2013 tarihine kadar Hukuk Dairelerine, Komisyonumuzun yargı çevresindeki İlk Derece Mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarına, ilgili meslek kuruluşlarına gönderilecektir.

İlan olunur. 09/10/2013 


                            Başkan 29513                                          
                        Üye 34865                                                           Üye 38823
                            Kemal YILMAZ                                                                Feridun SÜZER                                                       Ayşe SATAN
               Adlî Yargı İlk Derce Mahkemesi                                              Cumhuriyet Başsavcısı                                              Balıkesir Hâkimi
                 Adalet Komisyonu Başkanı

  

MÜRACAAT EDİLECEK UZMANLIK ALANLARI :

1- Ziraat Mühendisi ve Teknisyeni,

2- İnşaat Mühendisi ve Teknikeri, mimar, peysaj mimarı

3- Tekstil Mühendisi

4- Kimya Mühendisi

5- Jeodezi Mühendisi

6- Bilgisayar Mühendisi, Bilgisayar Teknisyeni ve İşletmeni

7- Elektrik Mühendisi, teknikeri ve teknisyeni,

8- Elektrik-Elektronik Mühendisi, teknikeri ve teknisyeni

9- Harita Kadastro Mühendisi, Kadastro Teknisyeni ve Teknikeri,Fen Memuru,

10- Orman Mühendisi ve teknisyeni,

11- Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su ve su ürünleri teknisyeni,

12- Gemi Mühendisi

13- Endüstri Mühendisi,

14- Gıda Mühendisi

15- Makine Mühendisi ve teknisyeni,

16- Maden Mühendisi,

17- Çevre Mühendisi, Şehir planlamacısı,

18- Doktor (Her branştan) , Adli Tıp Uzmanı

19- Veteriner,

20- Eczacı

21- Grafolog

22- Biyolog

23- Uzak yol kaptanı, dalgıç

24- Su tesisatçısı,

25- Spor hukukundan anlar bilirkişi,

26- Trafik Kazası Kusur Bilirkişisi, Trafik polisi

27- Aktüer (Destek Tazminatı Uzmanı)

28- Mobilyacı,

29- Eski Vakıflar Kanununda Uzman Bilirkişisi,

30- Baz İstasyonlarını Ölçümleri Konusunda Uzman Bilirkişi,

31- İnsan Kaynakları Uzmanı,

32- İtfaiyeci

33- Kooperatif Hukuku konusunda bilirkişi

34- Maddi Tazminat Hesaplama Uzmanı,

35- İş Güvenliği Uzmanı, İş Hukuku Uzmanı, SGK Uzmanı

36- Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir , Vergi İnceleme Bilirkişisi,

37- Sigorta ve Bankacılık uzmanı,

38- Psikolog, Pedagog

39- Sosyal Hizmet Uzmanı, Sosyolog,

40- Arkeolog

41- Marka Hukuku Alanında Uzman Bilirkişi,

42- Feraiz Hükümlerine göre veraset bilirkişisi,

43- Vakıf Davalarında Galle fazlasına müstehak kişilerin belirlenmesinde Hukuk Bilirkişisi

44- Fikri ve Sinai Haklar Hukuku Alanında Uzman Bilirkişi

45- Hukukcu ve Hesap uzmanı

46- Katkı Payı ve Tenkis Davalarında Uzman

47- Denizde yasak avlanmaya ilişkin bilirkişi

48- Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalardan anlar bilirkişi,

49- Ayakkabıcı,

50- Mülk ve Kamulaştırma Bilirkişisi, Emlakçı

51- Oto Tamir Ustası, Oto Yedek Parçacısı, Oto elektrikçisi, Oto Galericisi

52- Bilişim suçları uzmanı, CD Çözümlemelerinden anlar bilirkişi,

53- Kuyumcu-Sarraf, Gümüşçü

54- Fotoğrafçı,

55- PVC-Ahşap doğramacı, Marangoz

56- Celep

57- Beyaz eşya uzmanı

58- Çevre sağlığı uzmanı

Elektronik imzalı aslının aynıdır.

 

           Başvuru Formu için tıklayınız.  

 

BALIKESİR Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 17.06.2013 ] - Webmaster : Ali ÖZTÜRK
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz..