T.C.
BALIKESİR ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
Karar No: 2013/565 09/10/2013
İ L A N

             Balıkesir Adli Yargı ilk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonunca 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 202. Maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, 2014 Yılı Tercüman Bilirkişi Listesi oluşturulacaktır.

Tercüman gereken diller ve uzmanlık alanları ekte gösterilmiştir.

 

BAŞVURU ŞARTLARI :

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

b) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

c) En az ilkokul mezunu olması

ç) Başvuru tarihinde onsekiz yaşını tamamlamış olması,

d) Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar,

12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olması,

e) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,

f) Komisyonun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,

g) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

  

BAŞVURU USULÜ :

Başvuru Tarihi: Tercüman olarak listeye kaydolmak isteyenlerin başvurusu, 10 Ekim 2013 günü başlayıp, 31 Ekim 2013 günü mesai bitiminde sona erecektir.

Bu tarihten sonra komisyona ulaşan dilekçeler değerlendirmeye alınmaz.

Başvuru Yeri : www.balikesir.adalet.gov.tr internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait tercüman ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe örneğinin internet sitesinden temini ile başvurular Balıkesir Adli Yargı İlk Derece MahkemesiAdalet Komisyonu Başkanlığına veya buralara gönderilmek üzere mahalli Cumhuriyet Başsavcılıklarına bir dilekçe ile şahsen yapılır.

Başvuru dilekçesinde ayrıca tercümana ait bir banka hesap bilgilerinin belirtilmesi gerekir.

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :

1) Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;

a) T.C. kimlik numarası beyanı,

b) Adrese dayalı nüfus kayıt örneği,

c) Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede dil bildiğinin yazılı olarak beyanı,

ç) İki adet vesikalık fotoğraf

 durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği,

Eklenir.

Bir önceki yıla ait Bilirkişi Listesinde kayıtlı olanlardan yukarıda belirtilen , (a), (c),ve d)bentlerinde sayılan bilgi ve belgeler istenmez.

  

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başvurular, komisyon tarafından 31 Kasım 2013 tarihine kadar değerlendirilerek yönetmeliğin 8.maddede belirtilen belgelerin eksik olması ya da başvuru sahibinin yönetmeliğin 6. maddedeki şartlara haiz olmaması halinde, talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.

Talepleri uygun görülenlerin adları, bildikleri dil veya diller ile işaret dili varsa çalıştıkları kurum ve kuruluşların adları, açık adresleri yazılarak oluşturulan liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesinde asılır ve elektronik ortamda ilan edilir.

YEMİN :Komisyonumuzca bilirkişiliğe kabul kararı verilenlerin yeminleri, 5271 Sayılı Kanun 64.maddesinin 5.fıkrası uyarınca 13 Aralık 2013 Cuma günüsaat 10.00-10.15 arasında, bu yemine katılamayanların yeminleri, 20 Aralık 2013 Cuma günü saat 10.00-10.15 arasında Balıkesir Adliyesi Konferans Salonunda (Bodrum Kat) yapılacaktır.

 

LİSTELERİN İLANI :

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31/12/2013 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına, Mahkemelere de duyurulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına dağıtımlı olarak gönderilecek, ayrıca Adliye Divanhanesine asılarak edilecektir.

İlan olunur. 09/10/2013

 

                            Başkan 29513                                                                  Üye 34865                                                           Üye 38823
                            Kemal YILMAZ                                                                Feridun SÜZER                                                       Ayşe SATAN
               Adlî Yargı İlk Derce Mahkemesi                                              Cumhuriyet Başsavcısı                                              Balıkesir Hâkimi
                 Adalet Komisyonu Başkanı
 
 

                   

               MÜRACAAT EDİLECEK OLAN DİLLER:

1-İngilizce,

2-Almanca,

3-Fransızca,

4-Yunanca,

5- Sırpça,

6-Kürtçe,

7-Arapça,

8-Danca (Danimarka) Dili,

9-Farsça,

10-Rusça,

11-Azerice,

12-Gürcüce,

13-Irak (ferisi) dili,

14-Afganca,

15-İtalyanca

16-İşaret dili uzmanı

Elektronik imzalı aslının aynıdır.

  

Başvuru Formu için tıklayınız.

 

BALIKESİR Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 17.06.2013 ] - Webmaster : Ali ÖZTÜRK
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.